Landmeters op pad om verkennende onderzoeken uit te voeren

Binnenkort voeren landmeters een aantal verkennende onderzoeken uit. Daarvoor plaatsen ze een boorwagen in de buurt van het tracé van de nieuwe weg. De onderzoeken vinden plaats op het openbaar domein. De duur van elk onderzoek verschilt per locatie. Lokaal kan de rijbaan onderbroken worden.

Het uitvoeren van de boringen beperkt zich tot het inbrengen van een buis van ongeveer 10 centimeter diameter. Als het bodemonderzoek voltooid is, wordt de bodem weer toegedekt of wordt het wegdek hersteld. Op sommige locaties plaatst het onderzoeksteam ook peilbuizen voor langere tijd. Die peilbuizen zullen informatie verzamelen over de grondwaterstand op die locatie. 

Naast de grondboringen worden ook opmetingen uitgevoerd. Zo kunnen we de bestaande toestand nog beter in kaart brengen. Ook deze opmetingen gebeuren enkel op het openbaar domein.

Om dit alles veilig te laten verlopen, worden begin november enkele straten tijdelijk afgesloten. Concreet gaat het om de LoviestraatVaartdijk-Noord en de Abdisweg. De lokale hinder zal zich per straat tot één dag beperken om de sonderingen uit te voeren. Een lokale omleiding wordt dan telkens aangegeven door middel van signalisatie.

Heb je toch vragen? Mail dan gerust naar info@rechtnaarzee.be.