veelgestelde vragen

We vinden het belangrijk om jou goed te informeren over Rechtnaarzee. Daarom bundelen we hieronder de antwoorden op een aantal vragen. Vind je het antwoord op jouw vraag niet? Ook op de andere webpagina’s vind je nog heel wat informatie. Toch nog een vraag? Neem dan contact met ons op.

mobiliteit

De weg zal bestaan uit één rijstrook in elke richting. Langs beide zijden van de weg komt er een gracht. Waar nodig voorzien we een parallelweg voor landbouwers. Er komt geen fietspad naast de weg. Door fietsers bijvoorbeeld een doorgang te geven onder de weg zorgen we ervoor dat fietsers dezelfde trajecten als vandaag kunnen blijven afleggen.

De maximumsnelheid zal 70 km/u zijn.

In het verleden werden ook andere mogelijkheden voorgesteld zoals een randparking aan de E40 met een bus- of tramverbinding naar Middelkerke-bad, het voorzien van een nieuwe brug in plaats van de huidige Slijpebrug en een grondige herinrichting van de Spermaliestraat. Deze mogelijkheden werden niet verder onderzocht omdat ze niet voldoen aan de hoofd- en nevendoelstellingen uit het milieueffectrapport. Dat stelt bijvoorbeeld dat er een optimale doorstroming moet zijn voor het verkeer en dat de woonomgeving verkeersveilig en –leefbaar moeten worden.

polderlandschap

Dit project biedt kansen om een betere situatie voor planten en dieren te creëren en leefgebieden met elkaar te verbinden. De weg blijft op afstand van belangrijke beschermde natuurgebieden Puidebroeken en de Warandeduinen. Als er waardevolle graslanden in landbouwgebied worden aangesneden, krijgen die een nieuwe plek in de tussenzones die ontstaan tussen de nieuwe weg en de bebouwing of bestaande wegen. Ter hoogte van de Abdisweg en de kruisingen met bestaande waterlopen wordt een ecopassage voorzien.

Ja. In het project gaat er bijzondere aandacht naar de bereikbaarheid van landbouwbedrijven en -gronden. Er komen bijkomende verbindingen om die bereikbaarheid te verzekeren en omrijden te beperken.

leefbaarheid

Vanuit het milieueffectrapport is aangegeven welke afstanden moeten worden aangehouden om geluidshinder van de nieuwe weg voor de omwonenden minimaal te houden. Deze afstanden vormen mee de basis bij het bepalen van de ligging van de weg. Indien nodig worden bijkomende maatregelen voorzien. Dit zal onderzocht worden in een volgende fase van het project.

project/proces

Ja, het voorstel werd na de infomarkt in juni 2023 nog op een aantal plaatsen geoptimaliseerd. Dat deden we vooral om de impact op de landbouw en andere gronden zoveel mogelijk te beperken. Zo komt er geen nieuw fietspad langs de nieuwe weg om de inname van grond te beperken. Tussen de rotonde in Slijpe en het kanaal verschuift de zone waarin we de weg aanleggen. Zo kunnen we de impact op de gronden met woningen daar zoveel mogelijk beperken. In diezelfde omgeving maken we nog extra ruimte voor water om de verharding die er met de nieuwe weg komt te compenseren. De gemeente Middelkerke zet een woonuitbreidingsgebied om naar landbouwgrond om de inname van landbouwgrond te compenseren. De rotonde in Slijpe richten we in als een ovonde. Dat zijn twee halve rotondes die tegenover elkaar liggen en met elkaar verbonden zijn. Die ovonde neemt minder ruimte in.

Ja. De betrokken eigenaars zijn op de hoogte gebracht en worden begeleid.

In deze fase wordt het project geraamd op 50 à 55 miljoen euro exclusief BTW.

Als alles goed gaat start de aanleg van de weg in 2026. De werken zullen ongeveer 2,5 jaar duren. Lees meer over alle stappen in dit project.

Volg het laatste nieuws op onze website of schrijf je in voor de nieuwsbrief.