over het project

In het toeristisch seizoen, maar ook daarbuiten, krijgen de Spermaliestraat en Slijpebrug in Middelkerke heel wat verkeer te verwerken. De huidige route vanaf de snelweg kronkelt tussen woonkernen en gaat over de beweegbare Slijpebrug, met files en gevaarlijke situaties tot gevolg.

De Vlaamse overheid, de Provincie West-Vlaanderen en de Gemeente Middelkerke slaan de handen in elkaar om de leefbaarheid voor de buurt te verbeteren en het verkeer vlotter te laten verlopen. Daarom willen ze een nieuwe weg aanleggen voor toeristisch verkeer. Die weg loopt van de rotonde in Slijpe naar de rotonde op de Westendelaan. De nieuwe route brengt toeristen recht naar zee. Tegelijk biedt dit project kansen om te investeren in het polderlandschap en meer leefbaarheid.


Hieronder lees je meer over wat we willen doen en waar we kansen zien.

Wat gaan we doen?

Nieuwe verbinding voor doorgaand verkeer

Met de aanleg van een nieuwe weg willen we het toeristisch autoverkeer uit de woonbuurten rond de Spermaliestraat en de Slijpebrug weghalen. Die nieuwe weg loopt van de rotonde in Slijpe naar de rotonde op de Westendelaan. Over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort – beter bekend als de vaart – bouwen we een hoge vaste brug. Zo hoeft het doorgaand verkeer niet langer te wachten op voorbijvarende boten.

Toeristen die met de wagen van en naar Middelkerke-Bad willen, krijgen zo een goede verbinding met de E40 zonder dat ze door de woonkernen moeten rijden. Zo vervolledigen we de kamstructuur van de E40. Die zorgt voor een goede aansluiting voor het autoverkeer van de E40 naar de verschillende kustgemeenten.

Mogelijk toekomstbeeld nieuwe weg en omgeving

Vlot en veilig fietsen
Niet alleen in de Spermaliestraat maar ook in de ruime omgeving moeten fietsers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Daarom voorzien we een onderdoorgang of kleine tunnels voor fietsers in de Loviestraat. In de Spermaliestraat rijden fietsers samen met het andere verkeer onder de nieuwe weg door. Ter hoogte van de Abdisweg  komt naast de nieuwe weg een parallelweg die door landbouwvoertuigen maar ook door fietsers gebruikt kan worden. Die parallelweg verbindt de Abdisweg met de rotonde op de Westendelaan.

De Boetekapel, dat is de kapel net voorbij de rotonde in Slijpe, ligt vandaag vlak naast de rijbaan waarop er soms erg druk verkeer is. Door de Spermaliestraat in te richten als een weg voor lokaal verkeer met fietspaden maken we de kapel niet alleen beter bereikbaar. Het maakt de plek ook rustiger en meer uitnodigend voor wie er graag halt houdt. 

Alle landbouwgronden blijven bereikbaar

De nieuwe weg doorkruist een aantal landbouwgronden. Daarom maken we ook werk van de bereikbaarheid voor landbouwers. Een aantal gronden zal je op een andere manier moeten bereiken. Zo komt er vanaf de rotonde op de Westendelaan bijvoorbeeld een weg voor landbouwverkeer naar de Abdisweg. Want die weg wordt onderbroken door de nieuwe weg. Ook op een aantal andere locaties voorzien we gelijkaardige oplossingen.

Mogelijk toekomstbeeld nieuwe weg – omgeving Loviestraat

Behoud van open landschap

De nieuwe weg loopt door het polderlandschap. Typisch aan zo’n landschap is dat het open en weids is. Dat willen we zoveel mogelijk behouden. Daarom leggen we de weg aan in de omgeving van de bebouwing, vlakbij de Spermaliestraat en de Heirweg dus. Zo vermijden we dat de nieuwe weg niet alleen het polderlandschap maar ook de landbouwgronden versnippert. Tegelijk ligt de weg ver genoeg van de bebouwing om de hinder voor omwonenden te beperken.

Zowel voor de weg als de brug waarmee we de weg over de vaart leiden, maken we een ontwerp dat in de omgeving past. Voor de brug kiezen we bijvoorbeeld niet voor een opvallende kleur of zware pijlers. Maar eerder voor slanke pijlers en de aanleg van taluds, dat zijn groene hellingen waardoor het lijkt of de brug vanuit het landschap vertrekt.

Ruimte voor water

Wie aan een polderlandschap denkt, denkt ook aan grachten en kleine waterlopen. En die zijn belangrijk omdat ze de polder drooghouden. Want bij hevige regen kunnen ze heel wat water opvangen. De aanleg van de nieuwe weg biedt kansen om die waterlopen terug te brengen in de omgeving. Grachten die nu nog door buizen lopen maken we zoveel mogelijk open. Oevers maken we breder en we planten groen aan op de bermen. Zodat zowel in als rond het water dieren opnieuw een plek vinden.

Verharding compenseren

De nieuwe weg zorgt voor meer verharding in de omgeving. Meer verharding vergroot de kans op wateroverlast. Omdat water bij hevige regenval niet snel genoeg weg kan. Tegelijk kan de bodem uitdrogen omdat regenwater minder ruimte krijgt om in de bodem te dringen. We nemen daarom maatregelen om de extra verharding te compenseren.

Dat kan bijvoorbeeld door het Slijpeduikersgeleed te verbreden. Dat is een waterloop die nu al door de akkers in Slijpe loopt. Op de oevers kan er beplanting komen die helemaal past in het polderlandschap, zoals het ook vandaag al aanwezige riet. Zo vinden dieren ook hier een plek.

Ecopassages voor planten, dieren en water

We proberen het leven van planten en dieren zo weinig mogelijk te verstoren. Dat doen we met ecopassages onder de weg. Dat zijn begroeide doorgangen die kunnen gebruikt worden door dieren. Tegelijk kunnen planten en water zo hun weg door het landschap blijven vinden.

Ademruimte voor het dorp

Doorgaand verkeer weghalen uit de woonbuurten, is één van de zaken die we met dit project willen bereiken. Want zo geef je ademruimte aan iedereen die er woont. Met de nieuwe weg geven we dat verkeer een vlotte verbinding met de kust. Zo moet alleen nog het lokale verkeer in de woonbuurten zijn.

Mogelijk toekomstbeeld nieuwe weg – omgeving Spermaliestraat

Waar zien we kansen?

Spermaliestraat en omgeving op maat van lokaal verkeer

Als het doorgaande verkeer de nieuwe weg gebruikt, kan de Spermaliestraat volledig op maat van het lokaal verkeer worden ingericht. Fietsers krijgen er goede fietspaden die verbonden zijn met de bestaande fietsnetwerken in de omgeving.

Voor gemotoriseerd verkeer moet duidelijk zijn dat de Spermaliestraat een weg is voor lokaal verkeer waar de snelheid moet aangepast worden. Dat moet al duidelijk gemaakt worden bij het naderen van de weg.

De straat kan deels opgebroken worden om groen aan te planten. Zo heeft regenwater meer ruimte om in de bodem te sijpelen. Parkeervakken kunnen in waterdoorlatende materialen aangelegd worden.

De rotonde in Slijpe passen we aan naar een ovonde. Dat zijn twee halve rotondes die tegenover elkaar liggen en met elkaar verbonden zijn. De Spermaliestraat, de Sacramentstraat en de nieuwe weg sluiten aan op de rotonde. Met de keuze voor een kluifrotonde verminderen we de conflictpunten tussen het verkeer. Zo maken we de weg veiliger. 

In 2024 rolde De Lijn ook het nieuwe vervoersplan van deze regio verder uit. Een vaste bus vervangt dan de belbus die nu nog door de Spermaliestraat rijdt. Zo kan je ook met het openbaar vervoer vlot naar zee.

Vandaag rijdt er nog veel zwaar verkeer over de Vaartdijk-Zuid. Door die Vaartdijk anders in te richten, kan deze route minder interessant gemaakt worden voor dat verkeer. Zo maken we automobilisten en vrachtwagenbestuurders duidelijk dat ze het dorp naderen en verplichten we hen hun snelheid te verlagen. Dat maakt de weg ook veiliger voor fietsers en voetgangers.

Parkeren op en overstappen aan parking IJzerlaan

Wie de nieuwe weg naar Middelkerke-Bad neemt, komt uit aan de rotonde op de Westendelaan. Daar kan je de wagen parkeren op parking IJzerlaan. Die parking kan uitgebreid worden door er één of meer verdiepingen op te bouwen. Op het gelijkvloers kan er dan weer ruimte gemaakt worden om een deel van het asfalt op te breken en groen aan te planten. Er kunnen ook deelfietsen voorzien worden zodat je de kustgemeente per fiets verder kan verkennen. Zo vermijden we dat automobilisten hun weg zoeken in de omliggende straten.

Mogelijkheden in de zone tussen de nieuwe weg en de Heirweg

De zone die ontstaat tussen de bebouwing en de nieuwe weg moet een nieuwe invulling krijgen. De ruimte kan opnieuw dienen voor landbouw, om water op te vangen, als thuis voor planten en dieren en de aanleg van een wandelpad.

Terugbrengen van het historisch polderlandschap

Kenmerkend voor een polderlandschap zijn de wegen met lange bomenrijen en de grachten met rietkragen. Op dat vlak zien we kansen om die bomenrijen te herstellen. Langs de Loviestraat en de Vaartdijk-Noord kunnen bijvoorbeeld meer bomen aangeplant worden om het landschap te vergroenen.

Kansen voor natuurherstel

Terwijl de polder vroeger in contact stond met de duinen en het strand is dat contact tegenwoordig bijna helemaal verdwenen. Nochtans is het belangrijk voor het leven van dieren en planten en een goede werking van de natuur. Binnen dit project kan dat contact hersteld worden. Dat kan bijvoorbeeld door de waterloop het Iepergeleed, in de omgeving van de Westendelaan meer ruimte te geven. Zo stimuleer je het leven van planten en kleine dieren op en rond het water.

Het bosje aan residentiepark Cosmos biedt eveneens kansen om bij te dragen aan het leven van planten en dieren in de buurt. Tot op vandaag gebeurt hier weinig. Met een beter beheer kan het een bijdrage leveren voor de natuur in de omgeving. Via een ecopassage – dat is een kleine doorgang voor planten, water en dieren onder of boven een weg – kan er zelfs een verbinding gemaakt worden met natuurgebied Puidebroeken. Dat gebied is samen met de duinen bij de kust erg waardevol voor het leven van planten en dieren in de omgeving. Je vindt er bijvoorbeeld heel wat weidevogels maar ook insecten en kikkers.